22 Bālā zhuīgǎn Xīxīlā de shíhou , yǎ yì chūlai yíngjiē tā shuō , lái ba , wǒ jiāng nǐ suǒ xúnzhǎo de rén gĕi nǐ kàn . tā jiù jìnrù zhàngpéng , kànjian Xīxīlā yǐjing sǐ le , dǎo zaì dì shàng , juézi hái zaì tā bìn zhōng .