6 Tā dǎfa rén cóng Náfútālì de Jīdīsī jiāng yà bǐ nuó ān de érzi Bālā zhào le lái , duì tā shuō , Yēhéhuá Yǐsèliè de shén fēnfu nǐ shuō , nǐ shuaìlǐng yī wàn Náfútālì hé Xībùlún rén shàng tā pō shān qù .