23 Yēhéhuá de shǐzhĕ shuō , yīngdāng zhòuzǔ mǐ luó sī , dàdà zhòuzǔ qízhōng de jūmín . yīnwei tāmen bù lái bāngzhu Yēhéhuá , bù lái bāngzhu Yēhéhuá gōngjī yǒng shì .