26 Yǎ yì zuǒshǒu ná zhe zhàngpéng de juézi , yòushǒu ná zhe jiàngrén de chuí zǐ , jī dá Xīxīlā , dá shāng tāde tóu , bǎ tāde bìn jiǎo dǎpò chuān tōng .