14 Yēhéhuá guānkàn Jīdiàn , shuō , nǐ kào zhe nǐ zhè nénglì qù cóng Mǐdiàn rén shǒu lǐ zhĕngjiù Yǐsèliè rén , bú shì wǒ chāiqiǎn nǐ qù de ma .