24 Yúshì Jīdiàn zaì nàli wèi Yēhéhuá zhú le yī zuò tán , qǐmíng jiào Yēhéhuá Shālóng ( jiù shì Yēhéhuá cì píngān de yìsi ) . zhè tán zaì yà bǐ Yǐxiè zú de é Fú lā zhídào rújīn .