25 Dāng nà yè , Yēhéhuá fēnfu Jīdiàn shuō , nǐ qǔ nǐ fùqin de niú lái , jiù shì ( huò zuò hé ) nà qī suì de dì èr zhǐ niú , bìng chāihuǐ nǐ fùqin wèi bā lì suǒ zhú de tán , kǎn xià tán páng de mùǒu ,