5 Yīnwei nàxiē rén daì zhe shēngchù zhàngpéng lái , xiàng huángchóng nàyàng duō , rén hé luòtuo wú shǔ , dōu jìnrù guóneì , huǐhuaì quán dì .