25 Zhuō zhù le Mǐdiàn rén de liǎng gè shǒulǐng , yī míng é lì , yī míng xī yī bǎi . jiāng é lì shā zaì é lì pánshí shàng , jiāng xī yī bǎi shā zaì xī yī bǎi jiǔ zhà nàli . yòu zhuīgǎn Mǐdiàn rén , jiāng éLìhé xī yī bǎi de shǒu jí daì guō Yuēdànhé , dào Jīdiàn nàli .