19 Jīdiàn shuō , tāmen shì wǒ tóng mǔ de dìxiōng , wǒ zhǐ zhe yǒngshēng de Yēhéhuá qǐshì , nǐmen cóng qián ruò cún liú tāmende xìngméng , wǒ rújīn jiù bù shā nǐmen le .