21 Xībā hé sǎ mù ná shuō , nǐ zìjǐ qǐlai shā wǒmen ba . yīnwei rén rúhé , lìliang yĕ shì rúhé . Jīdiàn jiù qǐlai , shā le Xībā hé sǎ mù ná , duó huò tāmen luòtuo xiàng shàng daì de yuè yá quān .