15 Jīngjí huídá shuō , nǐmen ruò chéng chéngshí shí dì gāo wǒ wèi wáng , jiù yào tóu zaì wǒde yīn xià . bù rán , yuàn huǒ cóng jīngjí lǐ chūlai , shāo miè Lìbānèn de xiāng bǎi shù .