18 Nǐmen rújīn qǐlai gōngjī wǒde fù jiā , jiāng tā zhòng zǐ qī shí rén shā zaì yī kuaì pánshí shàng , yòu lì tā bìnǚ suǒ shēng de érzi Yàbǐmǐlè wèi Shìjiàn rén de wáng . tā yuán shì nǐmen de dìxiōng .