3 Tāde zhòng mǔ jiù biàn jiāng zhè yīqiè huà wèi tā shuō gĕi Shìjiàn rén tīng , Shìjiàn rén de xīn jiù guī xiàng Yàbǐmǐlè . tāmen shuō , tā yuán shì wǒmen de dìxiōng .