5 Tā wǎng é Fú là dào tā fùqin de jiā , jiāng tā dìxiōng , yé lù bā lì de zhòng zǐ qī shí rén dōu shā zaì yī kuaì pánshí shàng . zhǐ shèngxia yé lù bā lì de xiǎoér zǐ Yuētǎn , yīnwei tā duǒcáng le .