19 Nàxiē yīn sī tí fǎn de shì zāo huànnàn sì sǎn de méntǔ , zhí zǒu dào féi ní jī , hé jū bǐ lù , bìng ān tí a . tāmen bú xiàng biérén jiǎng dào , zhǐ xiàng Yóutaìrén jiǎng .