10 Guō le dì yī céng , dì èr céng jiàn laó , jiù lái dào lín jiē de tiĕ mén . nà mén zìjǐ kāi le . tāmen chūlai , zǒu guō yī tiaó jiē , tiānshǐ biàn líkāi tā qù le .