4 Xīlǜ ná le Bǐdé shōu zaì jiānlǐ , jiāofù sì bān bīng dīng kānshǒu , mĕi bān sì gèrén , yìsi yào zaì Yúyuèjié hòu , bǎ tā tíchū lái , dàng zhe bǎixìng bàn tā