36 Dàwèi zaì shì de shíhou , zūnxíng le shén de zhǐyì , jiù shuì le , ( huò zuò Dàwèi àn shén de zhǐyì fúshì le Tānà yī shì de rén jiù shuì le ) . guī dào tā zǔzong nàli , yǐjing jiàn xiǔ huaì .