24 Wǒmen tīngshuō yǒu jǐ gèrén , cóng wǒmen zhèlǐ chū qù , yòng yányǔ jiǎorǎo nǐmen , huò luàn nǐmen de xīn . ( yǒu gǔ juǎn zaì cǐ yǒu nǐmen bìxū shòu gēlǐ shǒu Móxī de lǜfǎ ) . qíshí wǒmen bìng méiyǒu fēnfu tāmen .