We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
3 Jiǎngjiĕ chén míng Jīdū bìxū shòu haì , cóng sǐ lǐ fùhuó . yòu shuō , wǒ suǒ chuán yǔ nǐmen de zhè wèi Yēsū , jiù shì Jīdū .