4 Tāmen zhōngjiān yǒu xiē rén tīng le quàn , jiù fù cóng Bǎoluó hé Xīlā . bìng yǒu xǔduō qiánjìng de Xīlà rén , zūnguì de fùnǚ yĕ bù shǎo .