35 Nà chéng lǐ de shū jì , ān fǔ le zhòngrén , jiù shuō , Yǐfúsuǒ rén nǎ , shuí bú zhīdào Yǐfúsuǒ rén de chéng , shì kānshǒu dà yà dǐ mǐ de miào , hé cóng diū sī nàli luō xià lái de xiàng ne .