22 Yǐsèliè rén nǎ , qǐng tīng wǒde huà . shén jiè zhe Násǎlè rén Yēsū , zaì nǐmen zhōngjiān shīxíng yìnéng , qí shì , shénjī , jiāng tā zhèngmíng chūlai , zhè shì nǐmen zìjǐ zhīdào de .