16 Yǒu Gāisālíyà de jǐ gè méntǔ hé wǒmen tóng qù , daì wǒmen dào yī gè jiǔ wéi ( jiǔ wéi huò zuò lǎo ) méntǔ de jiā lǐ , jiào wǒmen yǔ tā tóng zhù , tā míng jiào ná sūn , shì jū bǐ lù rén .