14 Tā yòu shuō , wǒmen zǔzong de shén , jiǎnxuǎn le nǐ , jiào nǐ míngbai tāde zhǐyì , yòu dé jiàn nà yì zhĕ , tīng tā kǒu zhōng suǒ chū de shēngyīn .