30 Hòulái yǒu rén bǎ yào haì tāde jì móu gàosu wǒ , wǒ jiù lìshí jiĕ tā dào nǐ nàli qù , yòu fēnfu gào tāde rén , zaì nǐ miànqián gào tā . ( yǒu gǔ juǎn zaì cǐ yǒu yuàn nǐ píngān )