25 Bǎoluó jiǎnglùn gōngyì , jié zhì , hé jiānglái de shĕnpàn , Féilìsī shén jué kǒngjù , shuō , nǐ zànqiĕ qù bā , dĕng wǒ dé biàn zaì jiào nǐ lái .