10 Bǎoluó shuō , wǒ zhàn zaì Gāisǎ de táng qián , zhè jiù shì wǒ yīngdāng shòu shĕn de dìfang . wǒ xiàng Yóutaìrén bìng méiyǒu xíng guò shénme bú yì de shì , zhè yĕ shì nǐ míng míng zhīdào de .