6 Fēi sī dū zaì tāmen nàli , zhù le bú guò shí tiān bá tiān , jiù xià Gāisālíyà qù . dì èr tiān zuò táng , fēnfu jiāng Bǎoluó tí shàng lái .