16 Wǒmen yīn tāde míng , tāde míng biàn jiào nǐmen suǒ kànjian suǒ rènshi de zhè rén , jiànzhuàng le . zhèng shì tā suǒ cì de xìnxīn , jiào zhè rén zaì nǐmen zhòngrén miànqián quán rán hǎo le .