27 Xīlǜ hé Bĕndiūbǐlāduō , waìbāngrén hé Yǐsèliè mín , guǒrán zaì zhè chéng lǐ jùjí , yào gōngdǎ nǐ suǒ gāo de shèng pú Yēsū , ( pū/2 huò zuò zǐ ) .