34 Neì zhòng yĕ méiyǒu yī gè quē fá de , yīnwei rénrén jiāng tián chǎn fángwū dōu maì le , bǎ suǒ maì de jià yín ná lái , fàng zaì shǐtú jiǎo qián .