We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
34 Neì zhòng yĕ méiyǒu yī gè quē fá de , yīnwei rénrén jiāng tián chǎn fángwū dōu maì le , bǎ suǒ maì de jià yín ná lái , fàng zaì shǐtú jiǎo qián .