55 Dàn sī tí fǎn beì Shènglíng chōngmǎn , déngjīng wàng tiān , kànjian shén de róngyào , yòu kànjian Yēsū zhàn zaì shén de yòubiān .