We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
18 Xīmén kànjian shǐtú àn shǒu , biàn yǒu Shènglíng cì xià . jiù ná qián gĕi shǐtú shuō ,