38 Lǚ dà yuán yǔ yuē pà xiāng jìn . méntǔ tīngjian Bǐdé zaì nàli , jiù dǎfa liǎng gèrén qù jiàn tā , yāngqiú tā shuō , kuaì dào wǒmen nàli qù , búyào dān yán .