11 Yīncǐ , wǒmen cháng wèi nǐmen dǎogào , yuàn wǒmen de shén kàn nǐmen peì dé guò suǒ méng de zhào . yòu yòng dà néng chéngjiù nǐmen yīqiè suǒ xiànmù de liángshàn , hé yīqiè yīn xìnxīn suǒ zuò de gōngfu .