12 Jiào wǒmen zhǔ Yēsū de míng zaì nǐmen shēnshang déróngyào , nǐmen yĕ zaì tāmen shēnshang dé róngyào , dōu zhào zhe wǒmen de shén bìng zhǔ Yēsū Jīdū de ēn .