10 Bìngqiĕ zaì nà chénlún de rénshēn shang , xíng gèyàng chūyú bú yì de guǐzhà . yīnwei tāmen bú lǐngshòu zhēnlǐ de xīn , shǐ tāmen déjiù .