13 Hǎo shǐ nǐmen , dāng wǒmen zhǔ Yēsū tóng tā zhòng shèngtú lái de shíhou , zaì wǒmen fù shén miànqián , xīnli jiāngù , chéngwéi shèngjié , wú kĕ zébeì .