6 Dàn Tímótaì gāngcái cóng nǐmen nàli huí lái , jiāng nǐmen xìnxīn hé aì xīn de hǎo xiāoxi bào gĕi wǒmen , yòu shuō nǐmen chángcháng jìniàn wǒmen , qiè qiè de xiǎng jiàn wǒmen , rútóng wǒmen xiǎng jiàn nǐmen yíyàng .