1 Dìxiōng men , wǒ hái yǒu huà shuō . wǒmen kào zhe zhǔ Yēsū qiú nǐmen , quàn nǐmen , nǐmen jìrán shòu le wǒmen de jiàoxun , zhīdào gāi zĕnyàng xíng , kĕyǐ tǎo shén de xǐyuè , jiù yào zhào nǐmen xiànzaì suǒ xíng de , gèngjiā miǎnlì .