12 Dìxiōng men , wǒmen quàn nǐmen jìngzhòng nà zaì nǐmen zhōngjiān laókǔ de rén , jiù shì zaì zhǔ lǐmiàn zhìlǐ nǐmen , quànjiè nǐmen de .