2 Zuò jiāndū de , bìxū wú kĕ zhǐzé , zhǐ zuò yī gĕ fùrén de zhàngfu , yǒu jié zhì , zì shǒu , duānzhèng . lèyì jiēdaì yuǎn rén , shàn yú jiàodǎo .