12 Nǐ yào wèi zhēn dào dǎ nà mĕihǎo de zhàng , chí déng yǒngshēng . nǐ wèicǐ beì zhào , yĕ zaì xǔduō jiànzhèng rén miànqián , yǐjing zuò le nà mĕihǎo de jiànzhèng .