13 Wǒ zaì jiào wànwù shēnghuó de shén miànqián , bìng zaì xiàng Bĕndiūbǐlāduō zuò guo nà mĕihǎo jiànzhèng de Jīdū Yēsū miànqián zhǔfu nǐ ,