17 Nǐ yào zhǔfu nàxiē jīnshì fùzú de rén , búyào zì gāo , yĕ búyào yǐkào wú déng de qiáncái . zhǐyào yǐkào nà hòu cì bǎi wù gĕi wǒmen xiǎngshòu de shén .