2 Púrén yǒu xìn dào de zhǔrén , bùkĕ yīnwei yǔ tā shì dìxiōng jiù qīng kàn tā . gèng yào jiā yì fúshì tā . yīnwei dé fúshì zhī yìchu de , shì xìn dào méng aì de . nǐ yào yǐ cǐ jiàoxun rén , quànmiǎn rén .