9 Shén jiù le wǒmen , yǐ shèng zhào zhào wǒmen , bú shì àn wǒmen de xíngwéi , nǎi shì àn tāde zhǐyì , hé ēndiǎn . zhè ēndiǎn shì wàn gǔ zhī xiān , zaì Jīdū Yēsū lǐ cìgĕi wǒmen de .