14 Nǐ yào shǐ zhòngrén huí xiǎng zhèxie shì , zaì zhǔ miànqián zhǔfu tāmen , bùkĕ wèi yányǔ zhēng biàn . zhè shì méiyǒu yìchu de , zhǐ néng baìhuaì tīngjian de rén .